آلة قطع الحجر 3

ارسال دستگاه سنگ بری به اربیل عراق
۶ دستگاه ٢ متری
به اربیل عراق
پروژه مهندس بابان

آلة قطع الحجر

شماره تماس دفتر فروش و خدمات پس از فروش دستگاه سنگبری کرمانشاه

09182269694

آقای محمد متین قمری